Kancelaria Radcy Prawnego

Hominum causa omne ius constitutum est.

Wszelkie prawo ustanowione zostało dla ludzi

UsługiDa mihi factum, dabo tibi ius

Podaj mi fakty, a ja dam ci prawoPrawo handlowe

 1. tworzenie i przekształcanie spółek
 2. obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 3. obrót prawami udziałowymi
 4. umowy handlowe
 5. sprawy rejestrowe (KRS)

Zamówienia publiczne

 1. pomoc prawna przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia
 2. wnoszenie środków ochrony prawnej
 3. reprezentowanie stron postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą
 4. przygotowywanie opinii prawnych, regulaminów

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 1. uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników
 2. reprezentacja pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy
 3. przygotowanie układów zbiorowych  regulaminów pracy
 4. sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich

Spory sądowe, arbitraż gospodarczy i postępowanie administracyjne

 1. prowadzenie sporów gospodarczych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w ramach sądownictwa polubownego (arbitraż)
 2. uczestniczenie w postępowaniach mediacyjnych oraz negocjacjach (dążenie do takiego ułożenia relacji prawnych naszych Klientów, aby w sytuacji konfliktowej dysponowali oni względem kontrahentów skutecznymi instrumentami sprawnej egzekucji, bez potrzeby wikłania się w uciążliwe postępowania sądowe)
 3. reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym i podatkowym

Prawo cywilne

 1. pomoc prawna w pełnym zakresie spraw cywilnych
 2. prowadzenie negocjacji
 3. doradztwo w zakresie umów
 4. przygotowanie standardowych i niestandardowych umów, w szczególności kontrakty handlowe, również z zagranicą
 5. sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
 6. prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw spadkowych
 7. pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

Nieruchomości

 1. wszechstronne rozpoznanie stanu prawnego nieruchomości
 2. prowadzenie postępowań zmierzających do stwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości
 3. zastępstwo procesowe w zakresie wszelkiego rodzaju postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości
 4. obrót nieruchomościami w oparciu o procedury zawarte w Kodeksie Cywilnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami
 5. renta planistyczna, opłaty adiacenckie oraz za użytkowanie wieczyste - odwołania od nałożonych opłat
 6. kwestie lokalizowania urządzeń przesyłowych na nieruchomościach
 7. postępowania dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
 8. podziały, scalenia, rozgraniczenia i wywłaszczenia nieruchomości

Doradztwo prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym (prawo budowlane i ochrony środowiska)

 1. reprezentowanie osób fizycznych i rawnych przed organami gminy w postępowaniu w sprawie zmiany bądź uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. pomoc prawna w przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 3. sporządzanie opinii oraz reprezentowanie Klienta w sprawach związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody
 4. przeprowadzanie postępowań mających na celu uzyskanie praw do gruntu dla celów realizacji inwestycji liniowych i linii energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

O KancelariiRatio est anima legis

Sens ustawy jest jej duszą


Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Łukasiuka funkcjonuje od 1997 roku.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Łukasiuka funkcjonuje od 1997 roku. W tym czasie nastąpił rozwój prowadzonej działalności i jej stopniowe sprofilowanie. Aktualnie najczęstszą formą świadczenia usług jest stała obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wśród obecnych Klientów znajdują się spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki cywilne, tzw. indywidualni przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Kancelaria w szczególności świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw.

W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Stała obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje m.in.: udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością, reprezentowanie w postępowaniach przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi, opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów, sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa. Specjalnością Kancelarii są również usługi polegające na zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, rozwiązywanie i likwidacja spółek, przejęcia, połączenia, przekształcenia i podziały spółek.

Kancelaria świadczy usługi, stosując indywidualne podejście do rozpatrywanej sprawy.

Jesteśmy Kancelarią, którą tworzy zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Świadczymy pomoc prawną w zakresie stałej obsługi prawnej, a także jednorazowych zleceń. Oferta Kancelarii jest dostosowana do potrzeb poszczególnych klientów. Priorytetem Kancelarii jest skuteczność w działaniu oraz dążenie do osiągnięcia maksymalnego poziomu ochrony interesów klienta.

Zespół KancelariiAmicus certus in re incerta cernitur

Pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej


Piotr Łukasiuk
Radca Prawny, właściciel Kancelarii

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie -  Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów odbył aplikację prokuratorską, a następnie jako prokurator pracował w Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach. W 1997 r. został wpisany na listę radców prawnych i od tego okresu prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się w szczególności w sprawach z zakresu prawa spółek /handlowego/ – tworzenie, łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych. Uczestniczył w badaniu stanu prawnego i szeregu przejęć spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na GPW. Wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego /bankowość, produkcja żywności, budownictwo, usługi komunalne/ w tym notowanych na GPW. Specjalizuje się również w tworzeniu kontraktów handlowych, w tym także w obrocie z zagranicą, kontraktów z zakresu projektowania i budownictwa.


Preferowane obszary działania:

 1. prawo spółek, w tym obsługa podmiotów notowanych na GPW,
 2. tworzenie kontraktów z zakresu prawa cywilnego, kontraktów handlowych,
 3. prawo geologiczne i górnicze,
 4. prawo autorskie i prawa pokrewne,
 5. prawo karne i karne skarbowe.

Marta Mateusiak
Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Doktorantka w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.


Preferowane obszary działania:

 1. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 2. prawo administracyjne,
 3. prawo rodzinne i opiekuńcze,
 4. prawo karne.


Mariusz Olichwiruk
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.


Preferowane obszary działania:

 1. prawo administracyjne,
 2. prawo cywilne,
 3. kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania prawa drogi dla inwestycji liniowych, w szczególności służebności przesyłu,
 4. prawo budowlane,
 5. prawo ochrony środowiska.


Kinga Sulej
Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w  Lublinie.


Preferowane obszary działania:

 1. prawo zamówień publicznych,
 2. prawo administracyjne,
 3. prawo cywilne,
 4. prawo pracy,
 5. prawo ochrony danych osobowych.


Maciej Klepacki
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.


Preferowane obszary działania:

 1. prawo spółek handlowych,
 2. prawo stowarzyszeń i fundacji,
 3. obsługa organów spółek, stowarzyszeń, fundacji,
 4. postępowanie w sprawach o wpis, zmianę wpisu, wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. prawo cywilne.
Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Łukasiuk • ul. Bpa I. Świrskiego 39 • 08-110, Siedlce • Tel: 25 633 04 05 • Fax: 25 633 04 15 • Email: kancelaria@kpl.net.pl • WWW: www.kpl.net.pl •